Passende en duurzame ondersteuning

We bieden aan wat nodig is. Dit is altijd aanvullend op de lokale inzet. Het betreft ondersteuning door vrijwilligers; van een luisterend oor tot huiswerkbegeleiding; van helpende handen bij het onderhoud van de opvanghuisjes tot taalonderwijs in de kindercrèche. Deze inzet van de vrijwilliger is van ontschatbare waarde. Daarnaast bieden we financiële ondersteuning die nodig is om projecten te kunnen realiseren.

Een project dat goed wordt ingebed in de lokale gemeenschap is op de lange termijn het meest succesvol. In onze samenwerking met Family Restoration Services (FRS), is dit een belangrijk uitgangspunt. Belangrijke besluiten worden lokaal door de FRS genomen. Zij weten het beste wat nodig is. Samen werken wij aan duurzaamheid door te werken aan verzelfstandiging en financiële onafhankelijkheid van FRS.